สุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Supaporn Nutrungrueang

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านธุรการและงานสารบรรณ
เชี่ยวชาญด้านบริหารงานทั่วไป

ติดต่อ

ห้องสำนักคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3613
Email : juangtakhob2005@hotmail.com