สุจิตรา ฉวีพัฒน์

นักการภารโรง

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสุจิตรา ฉวีพัฒน์
ชื่อ-สกุล (Eng) : –

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักการภารโรง อาคารสถานที่

ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000