วัชรินทร์ ปัญญาเสน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Watcharin Panyasen

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
สนับสนุนทางเทคนิค และด้านพัฒนาสารสนเทศ
เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3530
Email : watcharin_p@kpru.ac.th