มัทรี ขาวจุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางมัทรี ขาวจุ้ย
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mrs.Matsree Khaojui

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านอาคารสถานที่ การเงินและพัสดุคณะ
เชี่ยวชาญด้านบริหารงานทั่วไป

ติดต่อ

ห้องสำนักงานพัสดุคณะ ชั้น 2
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3512
Email : Masse779@hotmail.com