ประไพ สุขพร้อม

พนักงานเก็บเอกสาร

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางประไพ สุขพร้อม
ชื่อ-สกุล (Eng) : –

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านเอกสาร นักการภารโรง อาคารสถานที่

ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000