บุษยมาส คงเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวบุษยมาส คงเกิด
ชื่อ-สกุล (Eng) : –

ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านบริหารงานทั่วไป และด้านธุรการ

ติดต่อ

ห้องสำนักคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3613