นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา

นักวิชาการการศึกษา

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ms.Nuttarin Phichitpanya

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติทั่วไป
ด้านบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญในสายงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

ติดต่อ

ห้องสำนักงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3510
Email : rain_1289@hotmail.com