ณัฐพล วรรณ์สุทธะ

นักวิชาการศึกษา

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : –

ตำแหน่งทางวิชาการ :  ปฏิบัติการ
ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
คุณสมบัติทั่วไป
นักวิชาการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  ชั้น 7 
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3560