วชิรวิทย์ กรรณิกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายวชิรวิทย์ กรรณิกา
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mr.Wachirawit Kanika

ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากร :  ปฏิบัติการ
คุณสมบัติทั่วไป
งานด้านธุรการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรรม

ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4
คณะวิทยาการจัดการ ตึก 11 เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3640