วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ชุมนุมค่ายอาสาและพัฒนา และอาสาสมัครทุกชั้นปี (กิจกรรมพิเศษ)
ได้มีการจับโครงการอาสาและพัฒนา ณ วัดป่าฐิตวิริยาราม

อัลบั้ม facebook : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร