เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องภัตตาคาร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 2559
โดย ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกสโมสร คือ นางสาวนฎา สุรเดช โปรแกรมวิชาการตลาด