เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร